YL Mevzuat

Turizm işletmeciliği alanı, turizm endüstrisini oluşturan farklı ana ve destekleyici sektörlerin tamamının ihtiyaç duyduğu işletmecilerin yetiştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bununla birlikte turizm işletmeciliği; turizm endüstrisini diğer sektörlerden ayıran kendine has koşulları ve dinamikleri bilen, insan faktörünün üst seviyede önemli olduğu emek-yoğun ve genel anlamda hizmet üretimi yaptığı bilgisinden hareketle strateji üreten, ulusal düzeyde turizmin hem kültürel kazanımları ile insan kaynaklarımıza olan katkısını hem de mali kazanımları ile ülke ekonomisine katkısını takdir edebilen yöneticilerin yetiştirilmesini hedeflemektedir. Turizm sektörüne dâhil olan alt sektörlerdeki işletmeler, kendi bünyesinde insan kaynakları, yönetim ve organizasyon, pazarlama, muhasebe ve finansman konularında bilgisi olan, bu bilgilerin analizi yolu ile problem çözme yeteneğine sahip, strateji oluşturabilen bireylere ihtiyaç duymaktadır. Son olarak turizm işletmeciliği alanında verilen eğitimin bireylere kazandırdığı girişimcilik özelliği, ülkemizin bu alanda ihtiyaç duyduğu yatırımın yerli kaynaklardan ve doğru zamanda, doğru yerde yapılmasını sağlamaktadır.

Akademik yönden bakıldığında ise, ülkemizde lisans düzeyinde eğitim-öğretim verilmekte olan 30’u aşkın turizm işletmeciliği programı olmakla birlikte turizm ve otelcilik, otel işletmeciliği adı altında faaliyet gösteren bölümlere bağlı programları da eklediğimizde bu sayı 50’nin üzerine çıkmaktadır. Bununla birlikte, bu alanda lisansüstü düzeyde eğitim veren yükseköğretim kurumu sayısı 20 civarında olup, Karadeniz bölgesinde bu sayı sadece 4’tür. Ülkemizin, bölgenin ve Samsun’un turizm potansiyeli, giderek artan turist sayısı ve duyulan nitelikli turizm işletmecisi ihtiyacı göz önüne alındığında var olan bölümlerin bu ihtiyacı karşılamada yeterli olmayacağı açıktır. Buna ek olarak, ülkemizin 2023 vizyonu ve buna bağlı olarak koyulan hedeflerden turizm ile ilgili olan kısmında başarılı olmak adına bölgenin ve şehrin yerel yöneticileri ve mülki amirlerinin turizm alanına olan katkı ve destekleri bulunmakta, akademik anlamda da bu hedeflere katkı sağlanabilmesi ve yönetici ve ötesinde yönlendirici bireylerin yetiştirilmesinde yüksek lisans eğitimi hayati bir rol oynamaktadır.Özellikle ülkemizin öncül sektörlerinden olan turizm sektöründe, her geçen dönem bir öncekine göre artarak büyüyen gerek iç turizmin gerekse dış aktif turizmin ihtiyaçlarına cevap verecek, turizmin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında, yerel ve bölgesel ekonominin gelişmesinde, istihdam olanaklarının artarak kentin ve bölgenin kalkınmasında kritik öneme haiz turistik işletmelerin doğru bir şekilde yönetilmesinde yüksek lisans derecesine sahip turizmciler kritik bir öneme sahiptir. Bu noktada turizm endüstrisinin ihtiyacına cevap verecek düzeyde profesyonel işletmecilerin yetiştirilmesinde üniversitelere büyük görev düşmekle birlikte, özellikle turizm işletmeciliği mezunu bireyler yaşadıkları kentte yüksek lisans olanağı bulamamakta ve çalışan bireylerin kendini akademik ve profesyonel anlamda geliştirmesi mümkün olmamaktadır. Bu durum, kentte ve bölgede bulunan turistik işletmelerin yönetici pozisyonundaki bireylerin daha yüksek düzeyde yeterliliğe sahip olmasını engellemekte ve bu da bu işletmelerin mevcut potansiyellerini kullanamamalarına yol açmaktadır.

İlgili bölümde verilecek yüksek lisans düzeyindeki turizm işletmeciliği eğitimi, mezunlarının ülkemizde mesleklerini daha vizyoner ve daha profesyonel şekilde yapacak düzeyde donanıma sahip olmasını sağlaması yanında, özel olarak bölgedeki ve kentteki turistik işletmelerin sundukları hizmetlerin de iyileşmesini sağlayacaktır. Açılacak olan Turizm İşletmeciliği Anabilim dalı bünyesinde, Turizm İşletmeciliği II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olan öğrenciler, turizm işletmeciliği mesleğine ek olarak istedikleri takdirde Kamu Personeli Seçme Sınavından yeterli puanı almak kaydıyla, diğer kamu kurumlarında da istihdam olanağına sahiptirler. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak istemeyen mezunlar ise, almış oldukları turizm eğitimi ile seyahat işletmeleri başta olmak üzere, turizm işletmelerinin herhangi birinde orta ve üst düzey yönetici pozisyonunda istihdam olanaklarına da sahip olacaklardır. Ayrıca akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar gerekli koşulları sağlamaları halinde herhangi bir üniversitenin alanlarıyla ilgili bir programında öğretim elemanı olarak da çalışabilmektedir.