Turizm İşletmeciliği Tezli YL

Ülkemizin öncül sektörlerinden olan turizm sektöründe, her geçen dönem bir öncekine göre artarak büyüyen gerek iç turizmin gerekse dış aktif turizmin ihtiyaçlarına cevap verecek, turizmin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında, yerel ve bölgesel ekonominin gelişmesinde, istihdam olanaklarının artarak kentin ve bölgenin kalkınmasında kritik öneme haiz turistik işletmelerin doğru bir şekilde yönetilmesinde yüksek lisans derecesine sahip turizmciler kritik bir öneme sahiptir. Bu noktada turizm endüstrisinin ihtiyacına cevap verecek düzeyde profesyonel işletmecilerin yetiştirilmesinde üniversitelere büyük görev düşmekle birlikte, özellikle turizm işletmeciliği mezunu bireyler yaşadıkları kentte yüksek lisans olanağı bulamamakta ve çalışan bireylerin kendini akademik ve profesyonel anlamda geliştirmesi mümkün olmamaktadır. Bu durum, kentte ve bölgede bulunan turistik işletmelerin yönetici pozisyonundaki bireylerin daha yüksek düzeyde yeterliliğe sahip olmasını engellemekte ve bu da bu işletmelerin mevcut potansiyellerini kullanamamalarına yol açmaktadır.

İlgili bölümde verilecek yüksek lisans düzeyindeki turizm işletmeciliği eğitimi, mezunlarının ülkemizde mesleklerini daha vizyoner ve daha profesyonel şekilde yapacak düzeyde donanıma sahip olmasını sağlaması yanında, özel olarak bölgedeki ve kentteki turistik işletmelerin sundukları hizmetlerin de iyileşmesini sağlayacaktır. Açılacak olan Turizm İşletmeciliği Anabilim dalı bünyesinde, Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olan öğrenciler, turizm işletmeciliği mesleğine ek olarak istedikleri takdirde Kamu Personeli Seçme Sınavından yeterli puanı almak kaydıyla, diğer kamu kurumlarında da istihdam olanağına sahiptirler. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak istemeyen mezunlar ise, almış oldukları turizm eğitimi ile seyahat işletmeleri başta olmak üzere, turizm işletmelerinin herhangi birinde orta ve üst düzey yönetici pozisyonunda istihdam olanaklarına da sahip olacaklardır. Ayrıca akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar gerekli koşulları sağlamaları halinde herhangi bir üniversitenin alanlarıyla ilgili bir programında öğretim elemanı olarak da çalışabilmektedir.
Tüm bu hususlar göz önüne alındığında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesinde yer alan Turizm İşletmeciliği bölümüne, Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı kapsamında 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminden geçerli olmak üzere Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı açılarak öğrenci alınması; kentsel, bölgesel ve ulusal düzeyde, gerek ilgili sektör açısından gerekse alanda akademik ve meslek uygulamasına da hâkim düzeyde eğitimli/nitelikli işgücünün yetiştirilmesi açısından önemli katkılar sağlayacaktır.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler bünyesinde açılması önerilen, Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programının temel hedeflerinden biri de, üniversitenin eğitim öğretimine katkı sağlamak, öğrencilere Turizm İşletmeciliği ile ilgili mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Buna ek olarak, hali hazırda Türkiye’de Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalına ait bulunan Tezli Yüksek Lisans programlarının yanı sıra,  açılacak program, Turizm İşletmeciliği alanında yetişmiş işgücü sayısını artırarak, gerek Samsun’un gerekse de bölgemizin nitelikli turizm işletmecisi ihtiyacının karşılanmasında da katkıda bulunacaktır.