Turizm İşletmeciliğiOndokuz Mayıs Üniversitesi’nde Turizm İşletmeciliği Bölümü modern dünyada da olduğu gibi Turizm Fakültesi bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Turizm İşletmeciliği Bölümü 2012 yılında kurulmuş olup, fakülteye ilk kez 2013-2014 öğretim yılında 40 öğrenci alınmıştır. Bölümün amacı turizm alanında gerekli olan bilimsel ve kaliteli eğitim öğretim almak suretiyle turizm sektörüne nitelikli iş görenler ve yönetici adayları yetiştirmektir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü ile turizm sektörü, turizm işletmeciliği, bilgi teknolojisi ve modern işletmecilik ile ilgili bilgi ve beceriye sahip, iyi derecede yabancı dil bilen iş gören ve yönetici adayları yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü mezunu öğrenciler;

  1. Konaklama işletmelerinde otel müdürü, ön büro müdürü, yiyecek içecek müdürü gibi otel işletmelerinin sağladığı değişik mevkilerde çalışma olanağı,
  2. Yeme içme işletmelerinde restoran müdürü, restoran şefi, resepsiyon şefi, gibi pozisyonlarda çalışma olanağı,
  3. Akademik kariyer olanakları,
  4. Seyahat işletmelerinde işletme müdürü, tur yöneticisi gibi değişik pozisyonlarda çalışma olanaklarına sahiptirler.

Yükseköğretim Kurumu tarafından turizm alanında mesleki yeterlilikler tespit edilmiştir. Bu bağlamda lisans eğitimini tamamlayan bir kişiden alan bilgisi ile ilgili olarak;
  1. Alanındaki ve yakın disiplinlerdeki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olması,
  2. Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibi olması,
  3. Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri, örgütün bölümleri ve birbirleriyle ilişkileri ve etkileşimleri, yönetimi, politikaları ve stratejileri konularında bilgi sahibi olması,Alanına özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olması,
  4. Alanındaki yasal düzenlemeler, meslek standartları ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibi olması,
  5. Alanında yer alan belirli bir meslek, iş ile ilgili detaylı bilgi sahibi olması,
  6. Alanındaki ve yakın alanlardaki önemli sorunlar ve alternatif çözüm yolları konusunda bilgi sahibi olması beklenmektedir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü altında kurulacak olan Turizm İşletmeciliği Anabilim dalı ile YÖK tarafından tespit edilen Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi de tanımlanmış bölümü tamamlayan bir kişide olması gereken yer alan mesleki bilgi bölümünde ifade edilen özellikler de kazandırılmış olunacaktır.

Benzer şekilde anabilim dalından mezun olacak birey 100 iş günü staj yapacağı için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nin mesleki bilgi bölümünde anılan meslek standartları, uygulamalar, alanında yer alan meslek ile detaylı bilgi sahibi olması ve sorunlara çözüm bulması konularını da öğrenmiş olacaktır.

Oluşturulacak olan anabilim dalında tüm akademisyenler uzman olduğu alanlarda ders vereceklerdir. Örneğin muhasebe derslerine muhasebe alanında uzman olan pazarlama derslerine de pazarlama alanında uzaman olan akademisyen derse girecektir. Benzer şekilde öğrencilerin yabancı dil becerilerini geliştirmek için yabancı dil alanında ihtisas yapmış akademisyenler istihdam edilecek ve öğrenciler yabancı dil laboratuarında dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirmelerine olanak sağlanmış olunacaktır. Bu durumda Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nin mesleki beceriler kısmında yer alan özelliklerin kazanılmasında önemli katkılar sağlayacaktır.  Başka bir deyişle istatistik derslerine istatistik alanında uzman olan akademisyen girecek teorinin yanı sıra bilgisayar laboratuarında istatistik uygulamaları ile öğrencinin mesleki bilgisi artırılmış olunacaktır. Bu da Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nin mesleki beceriler kısmında anılan tüketici memnuniyetini ölçer ve araştırır gibi temel çıktılardan birisinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunacaktır.

İşletmeciliğin en temel alanlarından birisi hiç şüphesiz ki yönetim ve organizasyondur. Bu ders kapsamında bir işletmenin yöneticilerinin sahip olması gereken özellikler, işletmeye bütüncül bakış açısı, motivasyon, kriz anında yapılması gerekenler, yönetim teorileri gibi çok önemli konular işlenmektedir. İşletme faaliyetleri planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve kontrol gibi ana bölümlere ayrılmakta ve bu şekilde de işletmenin verimlilik düzeyinin en üst düzeye çıkarılması hedeflenmektedir. Anabilim dalı oluşumu ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nin mesleki beceriler kısmında da ifade edilen “Alanı ile ilgili planlayabilme, örgütleme, koordinasyon, yöneltme ve kontrol fonksiyonlarını yerine getirir” amacına da ulaşılmış olunacaktır.

Turizmde önemli çalışma alanlarından bir tanesi de pazarlamadır. Modern dünyada artık sadece mallar ve hizmetler pazarlama çalışma alanının konusuna girmemekte bununla birlikte destinasyonlar, kentler ve ülkeler de pazarlama çalışma alanının konusuna girmektedir. Turizm 56 sektörü doğrudan/dolaylı olarak etkileyen en önemli sektörlerden birisidir. Bir kentin destinasyon haline gelmesi ile birlikte kentteki tüm sektörler de çalışmaya başlayacaktır. İspanya başta olmak üzere Jamaika gibi ülkeler kalkınmalarının en önemli yapı taşlarından birisi olarak turizmi seçmişlerdir. İşte tüm bu nedenlerden dolayı pazarlama alt yapısı sağlam şekilde yetişen bireyler gerek akademik olarak yapacakları çalışmalar ile gerekse de sektörde almış olduğu nitelikli akademik kavrayış sayesinde ülke turizmine ve akademik yaşamına katkıda sağlayacaktır. Çünkü turizm yoğunluklu olarak hizmet pazarlamasının da bir çalışma konusudur ve bu alanın da en temel parametrelerinden birisi hiç şüphesiz insandır. Hizmet pazarlamasının bir unsuru olarak düşünüldüğünde insan ne kadar bilgili ve eğitimli olur ise sunulan hizmet de o kadar nitelikli olacaktır. Bunun için anabilim dalı yapılanması konusunda uzman akademisyenler sayesinde hem akademik olarak hem de sektörel bilgi olarak en üst düzeyde donanım ile mezun olacaklardır.

Turizm İşletmeciliği Anabilim dalının tesis edilmesi ile turizm eğitimi bölümünde de ifade edilen “toplumun turizm konusunda bilinçlendirilerek, turistler için hoşgörülü bir ortamın oluşturulması ve turizm endüstrisinin gelişmesi ve ülke ekonomisine olan katkısının artması için gerekli olan bilgili, verimli mesleki formasyon almış kalifiye işgücü yetiştirmek” gerçekleştirilmiş olunacaktır.